STACC keskendub ettevõttesisese andmeteaduse ja -analüütika kompetentsi arendamisele ning teisendab selle äriliseks väärtuseks oma klientidele ja partneritele. Oleme määratlenud neli arendussuunda vastavalt rakendusvaldkondadele.

ANDMEANALÜÜTIKA TARKVARA JA SÜSTEEMIDE OPTIMEERIMISEKS

Arendussuuna eesmärgiks on arendada reaalajalisi ennustava andmeanalüütika meetodeid, et optimeerida suuremahulisi tarkvarasüsteeme, kasutades selleks logidest ja andmevoogudest pärit informatsiooni. Uurimistöö hõlmab tarkvarasüsteemide optimeerist, äriprotsesside optimeerimist ning soovitava analüütika lahenduste arendamist.

SUURANDMED JA KÜBERTURVALISUS

Arendussuuna eesmärgiks on privaatsust säilitavate andmetöötlusmeetodite arendus ja rakendatavuse uuringud, nende kasutatavuse ja jõudluse tõstmine ning uute turvaliste meetodite arendus, sh turvaliste (riistvaraliste) andmetöötluskeskkondade uurimine; krüptograafiliste protokollide formaalne turvaanalüüs; elektrooniliste identiteedilahenduste turvalisuse hindamine, nende rakenduste (sh elektroonilise hääletamise) uurimine ning rakenduste läbipaistvuse tõstmine.

AEG-RUUMILISTE ANDMETE ANALÜÜS

Antud arendussuunas keskendume aeg-ruumiliste andmete kaeve jaoks vajalike tehnikate ja algoritmide arendamisele. Aeg-ruumilised andmed sisaldavad väärtuslikku informatsiooni asukoha ja liikumiste kohta, mida saab rakendada mitmetel aladel, alustades turundusest ja targa linna lahendustest ning lõpetades ohutus- ja turvalisusvaldkondadega.

E-TERVIS JA PERSONAALNE MEDITSIIN

Arendussuuna eesmärgiks on luua terviseandmetel (sh geeniandmetel) ja andmeanalüütikal põhineva tõenduspõhise tervishoiu IT-lahendusi. See hõlmab endas turvalise ja hästi struktureeritud andme- ja analüüsitaristu loomist, epidemioloogiliste uuringute ja muude kliiniliselt relevantsete analüüside läbiviimist koos nendeks vajalike tarkvarade loomisega ning kliinilises praktikas juurutamiseks vajalike personaalmeditsiini IT-komponentide arendamisega.